Disclaimernl

Colofon en privacy

Uitgever
Folkersma Routing en Sign
Transportweg 22
9363 TL Marum

Privacyverklaring
Folkersma Routing en Sign is gevestigd in 9363 TL Marum, Transportweg 22. Folkersma Routing en Sign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen
Op de website en in de mobiele applicatie “Parels in het Westerkwartier” van Folkersma Routing en Sign vindt u informatie de thematische fiets- en wandelroutes in Westerkwartier.

Contactgegevens
Transportweg 22, 9363 TL Marum, Tel. +31 594 643410, info@folkersma.nl, www.folkersma.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Folkersma Routing en Sign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• E-mailadres indien u ons een contactformulier via de website www.parelsinhetwesterkwartier.nl stuurt
• Voor- en achternaam indien door u via het contactformulier aangegeven
• Geslacht indien door u via het contactformulier aangegeven
• Adresgegevens indien door u via het contactformulier aangegeven
• Telefoonnummer indien door u via het contactformulier aangegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@folkersma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Folkersma Routing en Sign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Folkersma Routing en Sign analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van excursies en evenementen af te stemmen op voorkeuren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Folkersma Routing en Sign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van gegevens die via contactformulieren werden ontvangen: 1,5 jaar; tenzij wettelijk anders bepaald.


Delen van persoonsgegevens met derden
Folkersma Routing en Sign verstrekt principieel geen persoonsgegevens aan derden. Mocht dit echter nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden, dan alleen in overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Folkersma Routing en Sign gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Folkersma Routing en Sign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@folkersma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Folkersma Routing en Sign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Folkersma Routing en Sign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@folkersma.nl
Bron: veiliginternetten.nl

Aansprakelijkheid
Folkersma Routing en Sign wijst er uitdrukkelijk op toe, dat deze niet verantwoordelijk is of gesteld kan worden voor de vorm en inhoud van websites die via links kunnen worden bezocht. Verantwoordelijk voor inhoud van de verlinkte websites zijn de aanbiedende organisaties zelf. Het Folkersma Routing en Sign draagt zorg voor de juistheid van de op zijn websites weergegeven informatie en gegevens. Desondanks kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie of anderszins rechten worden ontleend aan de geboden informatie.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Fotos kunnen slechts na de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke fotografen worden benut. De aanbieder kan wijzigingen en fouten in de geboden informatie niet persé uitsluiten.

Fotografie
M. Hectors, Di Colore VOF